OCENĚNÍ

Junior Star grant pro Víta Punčocháře

Vít Punčochář dostal prestižní grant Granové agentury České republiky - Junior Star. Granty JUNIOR STAR mají především umožnit začínajícím vynikajícím vědcům vést vlastní výzkum.

Lumina quaeruntur pro Anstena Kleva

Ansten Mørch Klev získal jednu z nejštědřejších prémií Akademie věd ČR, umina quaeruntur. Tato prémie, ustanovená Akademickou radou AV jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR, má za cíl umožnit vynikajícím perspektivním badatelům založit nové vědecké týmy ve výzkumných ústavech AV ČR, aby mohli rozvíjet své vědecké programy aměřené na nová témata, která podstatným způsobem posouvají hranice poznání nebo směřují k společensky důležitým praktickým aplikacím.

Dobrovského medaile pro Vladimíra Svobodu

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová ve středu 14. listopadu 2018 ocenila čestnými medailemi tři význačné vědce, nezi nimi i Vladimíra Svobodu, kterému udělila medaili Josefa Dobrovského.

Prémie Otty Wichterleho Vítu Punčochářovi

Rok poté, co získal Prémii Otto Wichterleho A. Klev, získává toto významné ocenění Akademie věd ČR pro mladé pracovníky další člen oddělení logiky, Vít Punčochář. Ocenění obdržel ve středu 6. června 2018 v pražské Lannově vile spolu s dvaadvaceti dalšími mladými badateli. Ocenění je určeno perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémie přináší vědcům také finanční odměnu 300 000 korun.

Cena předsedkyně AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu pro Jaroslava Peregrina

Jaroslavu Pregrinovi byla udělena Cena předsedkyně AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací udělovaná výzkumným pracovníkům za životní dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace či popularizace za rok 2017.

Jaroslav Peregrin v posledních letech napsal, (spolu)přeložil a (spolu)editoval téměř 30 knih se záměrem uvést analytickou filosofii a filosofickou logiku do zdejšího filosofického kontextu a zpřístupnit filosofii veřejnosti. Zmiňme např. Filozofie pro normální lidi (Dokořán, 2008) nebo Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl, (Dokořán 2014). Aktivní je také na internetu, známý je např. jeho blog na kanálu Youtube Radost z logiky.

Prémie Otty Wichterleho Anstenu Klevovi  

Významné ocenění Akademie věd ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2017 – převzal z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky profesorky Evy Zažímalové v úterý 6. června 2017 v pražské Lannově vile mezi třiadvaceti mladými badateli i pracovník oddělení Logiky Ansten Mørch Klev. Ocenění je určeno perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémie přináší vědcům také finanční odměnu 300 000 korun.

Hlávkova nadace ocenila Víta Punčocháře

V malebném zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic se 16. listopadu 2015, den před státním svátkem Mezinárodního dne studentstva a boje za svobodu a demokracii, konalo slavnostní předávání medailí a cen Josefa Hlávky, které každoročně uděluje Správní rada Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Kromě dalších ocenění udělila Nadace Cenu Josefa Hlávky téměř pěti desítkám nejlepších studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným vědcům Akademie věd, mezi nimi i Vítu Punčochářovi z Filosofického ústavu).

Medaile B. Bolzana


Místopředseda Akademie věd ČR prof. Jaroslav Pánek předal dne 4. května 2006 v budově Akademie věd ČR čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy ve společenských matematických vědách prof. Jaroslavu Peregrinovi.

Prof. Peregrin dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky v badatelském výzkumu v oblasti logiky, formální sémantiky a analytické filozofie. Působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, vysoce oceňováno je také jeho pedagogické působení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je vedoucím katedry logiky. Mimořádné výsledky jeho vědecké a vědecko-popularizační práce dokládá celá řada článků a knih, z nichž nejvýznamnější jsou: Doing Worlds with Words (Kluwer, Dordrecht 1995), Význam a struktura (OIKOYMENH, Praha 1999; přepracovaná anglická verze Meaning and Structure (Ashgate, Aldershot 2001)) a další. Recenzi na autorovu publikaci Kapitoly z analytické filosofie, kterou v minulém roce vydalo nakladatelství Academia, čtenáři naleznou v Akademickém bulletinu 11/2005.

Udělení medaile B. Bolzana je příhodné i z toho důvodu, že odborné působení prof. Peregrina pokrývá oblast, kterou se Bernard Bolzano zabýval – oblast logiky a filozofie. 

Cena Akademie věd


Vědci, kteří ve svém bádání dosáhli mimořádných úspěchů, převzali 22. září 2011 v Lannově vile od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše Ceny Akademie věd ČR. V první kategorii získali ocenění autorské týmy a badatelé za vynikající výsledkydosažené při řešení vědeckých úkolů i grantových, programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR; v kategorii druhé mladí badatelé do 35 let. Akademická rada letos vybírala z 20 návrhů; podle předsedy AV ČR jsou vítězné projekty schopné konkurovat v kontextu světové vědy.


 

 

I. kategorie – Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu byla udělena:

Autorskému týmu Filosofického ústavu AV ČR – prof. Pavlu Maternovi, dr. Bjørnu T. F. Jespersenovi – a doc. Marii Duží (Technická univerzita Ostrava) za vědecký výsledek Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. Publikace je výsledkem víceleté práce kolektivu sdruženého kolem rozvíjení originální koncepce logiky vytvořené Pavlem Tichým. Vzhledem k tomu, že takto vzniklá Transparentní intenzionální logika (TIL) je dílem českým, začíná se v mezinárodní vědecké komunitě diskutovat o „české logické škole“. Kniha je prvním systematickým výkladem TIL. Její význam spočívá v tom, že se neomezuje na reprodukci myšlenek zakladatele TIL, nýbrž tvůrčím způsobem celou koncepci rozvíjí a dospívá k novým výsledkům.